О пројекту

Пројекат се фокусира на модел интервенције који ће тражиоцима азила, избеглицама, њиховим породицама и особама које траже међународну заштиту на основу Женевске конвенције или које су корисници супсидијарне заштите омогућити да постану активни део економског и друштвеног живота земље домаћина.

Циљна група: тражиоци азила и избеглице које долазе у Европу у контексту постојеће мигрантске кризе, као и чланови њихових породица. Посебна пажња се поклања женама избеглицама и тражиоцима азила.

Три главна стуба пројекта:

 1. Партнерство на више нивоа у партнерским земљама и организацијама
 2. Анализа и трансфер специфичних пракси, мера, услуга и алата градова и земаља које учествују и које су се до сада показале као успешне
 3. Доградња постојећих мера: спровођење нових стратегија, приступа и мера које доводе до брзе интеграције циљне групе на тржоште рада, посебно жена

Како би се то постигло, успоставља се систем менторске праксе између 5 територија Европе, који партнерима омогућава размену, адаптацију и преношење неких од најинтересантнијих искустава у вези са брзом интеграцијом и инклузијом жена избеглица на тржиште рада.

Планирано је да се успостави 5 пилот пројеката у Милану, Берлину, Бечу, Стокхолму и Србији (у општинама у којима су присутне избеглице и тражиоци азила) који ће укључивати 50-70 корисника, и да се из ових искустава развије партнерство и модел пружања услуга који се могу применити у сваком граду, узимајући у обзир тамошњу ситуацију. Кроз пилот активности, директно се утиче на око 350 избеглица (од чега су половина жене), 150 запослених/саветника/стручњака који су већ део служби за запошљавање и социјалних услуга, минимум 60 организација и најмање 10 земаља у транснационалним активностима.

Специфични циљеви пројекта:

 1. Побољшати интеграцију избеглица, тражилаца азила и корисника међународне заштите кроз прилагођавање, тестирање, и увођење релевантних и тестираних политика, мера и пракси
 2. Побољшати капацитете и знање кључних субјеката на нивоу земаља партнера
 3. Развијање иновативних приступа, пракси, метода и инструмената у убрзаном укључивању мигрантске популације

План рада

План рада је структурисан око 4 главна исхода и 3 трансверзалне компоненте. Сваки исход и компонента су подељени у активности и задатке који ће довести до одговарајућих резултата.

Исход 1

Исход 2

Исход 3

Исход 4

Повећано знање свих партнера и главних покретача политике о ситуацији избеглица

Активности:

 • Реализовати 6 истраживања
 • Идентификовати и проучавати мере и праксе иновативних политика
 • Организовати 4 студијске посете
 • Организовати 4 међусобне размена знања

Функционисање система менторства међу градовима за адаптацију и трансфер
а) брзог приступа интеграцији и
б) модела и пракси за интеграцију жена

Активности:

 • Разрадити 1 план преноса и адаптације
 • Менторство између градова које подразумева:
  • Организација 10 радионица за локално оснаживање
  • Разрада 1 курикулума за обуку тренера
  • Организција 5 менторских посета

Ефикасна интеграција избеглица у партнерским градовима и земљама кроз пилотирање и тестирање иновативних пракси

Активности:

 • Обезбедити обуку, тренирање и менторство особља, савeтника, практичара, избеглица у Милану, Берлину, Стокхолму, Бечу и Србији
 • Испоручити пилот услуге избеглицама у Милану, Берлину, Стокхолму, Бечу, Србији

Повећани капацитети администрација и партнерства на више нивоа кроз развој политика и праксе

Активности:

 • Успоставити радну групу и израдити извештаје
 • Организовати 2 састанка радне групе
 • Развити иновативни модел партнерства и интервенције по питању интеграције избеглица, са фокусом на интеграцију жена

Трансверзална компонента:

 1. Систем евалуације (креирање модела за мониторинг и евалуацију)
 2. Ширење информација и подизање свести (креирање плана за ширење и комуникацију, креирање интернет странице и кампање за друштвене мреже)
 3. Управљање пројектом (успостављање управног одбора)

Активности Министарства:

 1. Именовање чланова управног одбора пројекта
 2. Реализација истраживања
  1. прикупљање података о избегличкој популацији и карактеристикама локалних тржишта рада
  2. и израда извештаја о истраживању
 3. Учешће на студијским посетама и разменама знања
 4. Учествовање у изради плана преноса и адаптације
 5. Организовање две радионице за оснаживање у Београду и израда извештаја о радионицама
 6. Организовање састанка радне групе у Београду
 7. Организовање менторске посете у Београду и израда извештаја
 8. Спровођење обучавање особља, саветника, практичара и избеглица за пружање услуга
 9. Спровођење пилот услуге за и са мигрантима
 10. Организовање састанка за размену искустава у Београду
 11. Шестомесечно извештавање о напретку у оквиру пројекта
 12. Слање периодичних и коначног финансијског извештаја и све пратеће документације